အေမး(၉) Zaw Naing Aung(1biotechnique@gmail.com)

ရိုေသေလးစားရပါေသာ အရွင္ဘုရား ရဟန္းတာ အရွင္ျမတ္တို႔ မွာ အာပတ္သင့္ တတ္ပါေသးသလား ဘုရား

(၉) Zaw Naing Aung ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း
အကုသိုလ္စိတ္ေၾကာင့္ သင့္တာမဟုတ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶပညတ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္
သင့္နိုင္ေသာ ပဏၰတိၱ၀ဇၨသိကၡာပုဒ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာ္မိလွ်င္ ရဟႏၲာပင္ျဖစ္ေစ အာပတ္သင့္နိုင္သည္။