အေမး (၁) ကိုတင္ေမာင္လတ္ (Tinmaunglatt.latt@gmail.com)

အေမး (၁) tinmaunglatt (Tinmaunglatt.latt@gmail.com)
ဆရာေတာ္ဘုရား
တပည့္ေတာ္ရိုေသစြာေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္။
လိုတိုရွင္းေလ်ွာက္ထားရပါလ်ွင္- လူအၿဖစ္ ဘ၀ ရရန္ ခက္ခဲသည့္ အေၾကာင္း မွတ္သား ရပါသည္။ သို ့ရာတြင္ လူမ်ား ယခုအခါ တိုးပြားသထက္ တိုးလာပါသည္။ဇနီး ေမာင္ႏွံ ၂ ဦး ရိွလ်ွင္ (ယခု သားဆက္ျခား စီမံကိန္း မရိွလ်ွင္) ၂ ဆ မက တိုးႏိုင္ ပါသည္။ဖေယာင္းတိုင္ ၁ တိုင္မွ မ်ားစြာ ထြန္းညိွႏိုင္ ပါသည္။တဖန္ ေတြ ့ရိွခ်က္မ်ား အရ စၾကၤာ၀ဠာ သည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ မ်ားအရ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး လူသည္ လည္း ထိုဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ အရ ေျပာင္းလဲလာရျခင္း ရလာဒ္ ဟုသိနားလည္ပါသည္။စၾကၤာ၀ဠာ သည္လည္း တခ်ိန္တြင္ ခ်ဳပ္ျငိမ္း မည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အားလံုး zero sum ျဖစ္ပါမည္။ အျခားအျခားေသာ ဘ၀ မ်ားဆို သည့္ meaning ကို နားမလည္ေတာ့ပါဘုရား။တပည့္ေတာ္ Buddism ပါဘုရား။ရတနာ သံုးပါးကို ယံု ၾကည္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ဘုရား
တပည့္ေတာ္ရိုေသစြာေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္။
လိုတိုရွင္းေလ်ွာက္ထားရပါလ်ွင္- လူအၿဖစ္ ဘ၀ ရရန္ ခက္ခဲသည့္ အေၾကာင္း မွတ္သား ရပါသည္။ သို ့ရာတြင္ လူမ်ား ယခုအခါ တိုးပြားသထက္ တိုးလာပါသည္။ဇနီး ေမာင္ႏွံ ၂ ဦး ရိွလ်ွင္ (ယခု သားဆက္ျခား စီမံကိန္း မရိွလ်ွင္) ၂ ဆ မက တိုးႏိုင္ ပါသည္။ဖေယာင္းတိုင္ ၁ တိုင္မွ မ်ားစြာ ထြန္းညိွႏိုင္ ပါသည္။တဖန္ ေတြ ့ရိွခ်က္မ်ား အရ စၾကၤာ၀ဠာ သည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ မ်ားအရ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး လူသည္ လည္း ထိုဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ အရ ေျပာင္းလဲလာရျခင္း ရလာဒ္ ဟုသိနားလည္ပါသည္။စၾကၤာ၀ဠာ သည္လည္း တခ်ိန္တြင္ ခ်ဳပ္ျငိမ္း မည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အားလံုး zero sum ျဖစ္ပါမည္။ အျခားအျခားေသာ ဘ၀ မ်ားဆို သည့္ meaning ကို နားမလည္ေတာ့ပါဘုရား။တပည့္ေတာ္ Buddism ပါဘုရား။ရတနာ သံုးပါးကို ယံု ၾကည္ပါသည္။
 
(၁)  တင္ေမာင္လတ္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
     လူဘ၀ရခဲသည္မွာမွန္ပါသည္။ယေန့ေခတ္လူဦးေရတိုးသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း တိရစၧာန္တစ္မ်ိဳး၏ တိုးပြားနႈန္းနွင့္ အေရအတြက္ကိုမမီွပါ။တိရစၧာန္အားလံုး၏ တိုးပြားနႈန္းနွင့္ ဆိုပါက အဘယ္ ေျပာဖြယ္ရာရိွ အံ့နည္း။ယခုေခတ္လို (Family Plan)ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ပင္ လူ့အျဖစ္ရခဲမႈသည္ပို၍ေပၚလြင္ ေနပါသည္။ စၾကၤာ၀ဠာမွာ ေျပာင္းလဲျဖစ္စဉ္ရိွေသာ္လည္း သတၱ၀ါတို့ အနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ကံနဲ့သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားကေဟာပါသည္။ ဒါ၀င္၏သီအိုရီက ယုတိၱမရိွပါ။