အေမး (၄၄) ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္သာ (kgyi18@gmail.com)

အရွင္ဘုရား ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္၊ ''ရဲေဘာ္မေသ ေသေသာ္ငရဲမလား'' ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း စစ္သားမ်ားေသျပီးေနာက္ ငရဲက်မက် သိလိုပါတယ္ အရွင္ဘုရား။
(၄၄)ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္သာ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        ''ရဲေဘာ္မေသ ေသေသာ္ငရဲမလား'' ဆိုသည္မွာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္မႈနွင့္ သူရသတၲိကို ခီ်းမြမ္းမႈသာ ျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ား ေသျပီးေနာက္ ငရဲက်မက် အတိအက် ေျပာလို႕မရ။ ထိုပုဂၢိဳလ္ရဲ့ ကံနဲ႕သာ သက္ဆိုင္သည္။