အေမး (၅၈) စိုးထက္ (thinkingman2011@gmail.com)

ဥပုသ္ေစာင့္ရာတြင္ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာတြင္ေနျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ဟူေသာ အခ်က္ကို နားမလည္ျဖစ္ရပါသည္။ ဘယ္လိုေနထိုင္ရင္ပ်က္ျပီး ဘယ္လိုေနထိုင္ရင္ ဥပုသ္ရပါသလဲ ဘုရား။ အလုပ္လုပ္ ရင္းေကာ  ရွစ္ပါးသီလ ထိန္းနိုင္ပါသလားဘုရား။

(၅၈)  စိုးထက္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

          ျမင့္ေသာေနရာ ဆိုသည္မွာ နွစ္ေတာင္ထြာထက္ျမင့္ေသာေနရာကို ဆိုလိုသည္။ ျမတ္ေသာ ေနရာဆို သည္မွာ သူေဌး၊သူျကြယ္၊ မင္းစိုးရာဇာေတြအသံုးျပုေသာ ခမ္းနားေသာအိပ္ယာ ေနရာမ်ဳိးကိုဆိုလိုသည္။ ပါဋိ ဘာသာ ဥစၥာသယနကို ျမင့္ေသာေနရာ၊မဟာသယနကို ျမတ္ေသာေနရာဟု ျမန္မာျပန္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဥပုသ္ေစာင့္သံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္အဖုိ႕ သာမန္ေနရာမ်ဳိး၌သာ ေနသင့္သည္။ သူ‌ေဌး၊ သူျကြယ္၊ မင္းစိုး ရာဇာေတြ ေနထိုင္ေလ့ရိွၾကသည့္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာအိပ္ယာ ေနရာမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရသည္။ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္ ဆိုၿပီးလွ်က္ မေရွာင္ရင္ ဥပုသ္ပ်က္သည္။ သဒၵါဆႏၵ ျပင္းျပလွ်င္ အလုပ္လုပ္ရင္း ရွစ္ပါးသီလ ထိန္းနိုင္ပါသည္။