အေမး (၆၀) မင္းမင္းေအး (minminaye999@gmail.com)

နိ၀ရဏ၏ အဓိပၸာယ္အားသိလိုပါသည္။

(၆၀)  မင္းမင္းေအး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

          နိ၀ရဏဆိုသည္မွာ စိတ္တြင္ ကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ ဆို႕ပိတ္တတ္ေသာတရားဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ နိ၀ရဏတရားမ်ား ျဖစ္ေနလွ်င္ ကုသိုလ္စိတ္မျဖစ္နိုင္။ ကုသိုလ္စိတ္ကို  ဆို႕ပိတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ နိ၀ရဏဟု ေခၚသျဖင့္  အဂၤလိပ္လို handersent ဟုဘာသာျပန္သည္။