အေမး (၆၁) ဦးၾကည္ဇင္

၀ိနည္းေတာ္နဲ႕ညီ/မညီ၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္အား ရည္စူး၍ အာရံုဆြမ္း (သို႕) ေန႕ဆြမ္း အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ဆြမ္းခ်က္(ေပါင္းအိုးျဖင့္ ထမင္းခ်က္ျခင္း)ခြင့္ရိွပါသလား။

(၆၁) ဦးၾကည္ဇင္ ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

          အစားအစာ ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျခင္းကို သာမံပကၠဟုေခၚသည္။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါကိုၾကည့္၍ ျမတ္စြာ ဘုရားက ကိုယ္တိုင္မခ်က္ရဟု ပညတ္သည္။ ရံခါ ကိုယ္တိုင္ခ်က္နိုင္သည္ဟုခြင့္ျပုသည္။ ဆြမ္းခံစား၍ရနိုင္ ေသာေနရာတြင္ ကိုယ္တိုင္မခ်က္ရ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ကပိၸယရိွလွ်င္ ကိုယ္တိုင္မခ်က္ရ။ ဆြမ္း၊ ဆန္ မရ သည့္ ေနရာေဒသမ်ဳိးမွာ ကပိၸယမရိွလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ခ်က္ခြင့္ရိွသည္။ အေျခအေနအရဟု မွတ္သားသင့္သည္။ ဘုရားရွင္အား ရည္စူး၍ ကိုယ္တိုင္ဆြမ္းခ်က္ကပ္လွ်င္ ဆြမ္းခံရေသာေနရာ ကပိၸယ ရရိွေသာေနရာျဖစ္ပါလွ်င္ ဘုရားပညတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ ဘုရားရွင္အား ရည္စူးတာ ကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တဖက္က ဘုရားစကားကို နားမေထာင္ရာ ေရာက္သည္။ ဆြမ္းခံ၍ရေသာ ဆြမ္းကို ဘုရားအားလႉဒါန္းသင့္သည္။