အေမး (၆၄) ေမာင္ေက်ာ္သူေအာင္ (ygn.sayarkyaw@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ေမးခ်င္တာေလးကို ေလွ်ာက္ထားပါရေစဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႕ လူ ေတြမွာ စိတ္ကို အဓိကထိန္းခ်ဳပ္ထားတာဟာ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္ေတြေျပာေတာ့ ဦးေႏွာက္က အဓိကလို႕ ေျပာပါတယ္ဘုရား။တပည့္ေတာ္တုိ႕ဘုရားကက်ေတာ့ ဟဒယႏွလံုးလို႕ သိပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ သိထား တာကေတာ့ ဟဒယဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားက တစ္ကိုယ္လံုးမွာရိွတယ္လို႕ သိရပါတယ္ဘုရား။ အဲဒီလိုမ်ဳိး နွစ္ခု ဟာ တပည့္ေတာ္ကို ၀ိစိကိစၧာျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ကို  သနားေသာအားျဖင့္ နားလည္ေအာင္ရွင္း ျပပါဘုရား။

 

(၆၄) ‌ေမာင္ေက်ာ္သူေအာင္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

 

          “စိတ္ကိုအဓိကထိန္းခ်ဳပ္တာဟာ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္ေတြေျပာေတာ့ ဦးေႏွာက္ကအဓိကလို႕ေျပာပါ တယ္”စတဲ့ေမးခြန္းမွာ စိတ္ျဖစ္မႈကို ေမးျခင္းဟုထင္သည္။သို႕မဟုတ္လွ်င္ စိတ္ကို အဓိကထိန္းခ်ဳပ္တာဟာ  “သတိ”လို႕သာဟုေျဖရမည္။

          စိတ္၏မီွရာနွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေနွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသားကို ကဲြျပားစြာ သိလိုသည္ဟု ထင္သည္။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ ဓမၼသၤဏီက်မ္း၌   “ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္”အေၾကာင္းမပါပါ။ သို႕ေသာ္ ပဌာန္းက်မ္း၌မူ “ယံရူပံ”(အၾကင္ရုပ္)ဟု၄င္း ၀တၳဳခႏၶာနံ- ၌ “၀တၳဳ (မီွရာရုပ္)” ဟု၄င္း ညြန္းဆိုထားသည္။ ၀ိသုဒိၶမဂ္မဂ္အ|ကထာ ေနာက္ေပၚက်မ္းမ်ား၌မူ “ဟဒယ၀တၳဳရုပ္”ကို တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပၾက၏။

          ဟဒယ၀တၳဳရုပ္သည္ လူ႕ခႏၶာတြင္ မည္သည့္ေနရာမွာရိွသနည္း? ႏွလံုးသားအတြင္း တစ္လက္ဖက္ခန္႕ရိွ ေသြး၌ တည္ရိွသည္ဟုဆို၏။ နွလံုးသားကို ဟဒယ၀တၳဳရုပ္ေခၚသည္မဟုတ္၊ နွလံုးသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြး လည္ပတ္မႈ ျဖစ္ေစသည့္  အဂၤါရပ္ျဖစ္၏။

          စိတ္ျဖစ္မႈအတြက္ အေၾကာင္းမ်ားစြာရိွသည့္အနက္ ဦးေႏွာက္အဓိကလား ႏွလံုးအဓိကလားဟု စဥ္းစားၾက၏။ ဦးေႏွာက္ ၊ ႏွလံုး ၂ ခုလံုးေကာင္းမွဟန္ခ်က္ညီညီ အလုပ္လုပ္မွ စိတ္ပီျပင္စြာျဖစ္မည္။

          ျမတ္ဗုဒၶအလို ဦး‌ေႏွာက္ဟုလည္းမေျပာ၊  ႏွလံုးဟုလည္းမေျပာ ၊ ဓာတ္၏မီွရာရုပ္ (၀တၳဳ) ဟုသာေျပာ သျဖင့္ ၂ခုလံုးကို ရည္ညႊန္းသည္ဟုဆိုနိုင္၏။ ဘုန္းႀကီးတုိ႕ေဟာထားသည့္  “အဘိဓမၼာ ျမတ္ေဒသနာ”မွ ဟဒယ ၀တၳအေၾကာင္းကိုဖတ္ပါ။