ႏိုင္ငံျခားသားသင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေသာ ဓမၼပညာသင္တန္းအမွတ္စဥ္၁