အေမး (၆၆) ဦးဝင္းျမတ္ (wynnmyat12@gmail.com)

အရွင္ဘုရား
တပည့္ေတာ္သည္ တိုင္းရင္းေဆးဆရာျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ဓာတ္ေလးပါးတုိ႕ကို ဆက္စပ္မႈတြင္ အာကာသဓာတ္ အေရးပါပံုကို သိလိုပါသည္ဘုရား။ လူခႏၶာကိုယ္တြင္ ဓာတ္ေလးပါး ေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္ စာအရ သေဘာတရားမွ် ျဖစ္ပါသလား ? ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ဓာတ္ေလးပါးျဖစ္ျခင္း ထင္ပါေသာေၾကာင့္ western medicine အရ ခႏၶာေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ေဒသနာအရ သမုဒ္ဌာန္းေလးပါးနွင့္ ဓာတ္ေလးပါးၾကားတြင္ အာကာသဓာတ္က အရင္ေဖာက္ျပန္ၿပီးမွ အျခားဓာတ္ေလးပါး ပ်က္စီးတတ္ပါသလားကို ေျခေတာ္ဦးခိုက္ ေလွ်ာက္ထား အပ္ပါသည္ဘုရား။

(၆၆) ဦးဝင္းျမတ္ ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    အာယုေဗၺဒႏွင့္ ဗိေႏၶာေဆးက်မ္းမ်ားကို မေလ့လာဘူး၍ ေဆးပညာအရ အာကာသဓာတ္အေၾကာင္း မသိပါ။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာအရ အာကာသဓာတ္ဆိုသည္မွာ ရုပ္ကလာပ္ ၂ခု ကို အပိုင္းအျခားျပဳေသာ အရာကို (ပရိေစၧဒရုပ္)ေခၚသည္။ ရုပ္ကလာပ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္သာ “ရုပ္”ဟုေခၚျခင္းျဖစ္၏။ ရုပ္အစစ္ မဟုတ္။ ဓမၼသဂၤဏီပါဠိ ႐ူပက႑၌ “အာကာသဓာတ္ရုပ္ဆိုသည္မွာ မဟာဘုတ္ ၄ ပါးတို႕ႏွင့္ ထိစပ္မႈမရိွျခင္း သဘာဝပင္ျဖစ္သည္”ဟုဆိုသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အာကာသဓာတ္သည္ ရုပ္ကလာပ္တို႕၏ အပိုင္းအျခားမွ်သာျဖစ္၏။ သည္ထက္ပို၍ အေရး မပါ။ ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ျပန္သည္ဆိုျခင္းမွာ သဘာဝခ်င္းမတူသည့္ ဓာတ္၄ပါးတို့၏ အခ်ဳိးအစားမညီဘဲ လြန္ကဲျခင္း ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ခႏၶာကိုယ္၌ ပထဝီဓာတ္ပ်က္လွ်င္ က|မုခေျမြအကိုက္ခံရသူလို တကိုယ္လံုးေတာင့္တင္းေနတတ္သည္။ အာေပါဓာတ္ပ်က္လွ်င္ ပူတိမုခေျမြ အကိုက္ခံရသူလို တကိုယ္လံုးပုတ္၏ ေတေဇာဓာတ္ပ်က္လွ်င္ အဂၢိမုခေျမြအကိုက္ခံရသူလို တကိုယ္လံုး ပူ ေလာင္၏။ ဝါေယာဓာတ္ပ်က္လွ်င္ သတၱမုခေျမြ အကိုက္ခံရသူလို တကိုယ္လံုး အရုပ္ၾကိဳးျပတ္ျဖစ္၏ဟု အ|သာလိနိမွာဆိုသည္။ အခ်ဳပ္မွာ အာကာသဓာတ္ေဖာက္ျပန္ျပီးမွ ဓာတ္၄ပါးေဖာက္ျပန္သည္မဟုတ္၊ ဓာတ္   ၄ ပါး ကသာ မူရင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္သင့္၏။