ဘာသာေရးထူးခြ်န္သူ အမ်ိဳးသားမ်ားအေၾကာင္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၄)