ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္ အနိမ့္အက်ဆံုး လူ႕တစ္ေယာက္၏ ဘ၀