စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
29% (26 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
21% (19 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
19% (17 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
17% (15 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
13% (12 votes)
Total votes: 89