၂၀၁၃ခုႏွစ္ (၁၀)ရက္တာ ရက္တို အဘိဓမၼာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ သင္တန္းတရားမ်ား (အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း)