ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ရွစ္ပါးသီလေပးနွင့္ခ်ီးျမွင့္ေပးေသာပရိတ္တရားေတာ္