စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

စိတ္
32% (195 votes)
စိတ္၏ အညစ္အေၾကးမ်ား
21% (127 votes)
စိတ္ျဖဴစင္မႈ အင္အားစုမ်ား(၁)
8% (49 votes)
စိတ္ျဖဴစင္မႈ အင္အားစုမ်ား(၂)
3% (16 votes)
စိတ္၏အာရံုမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥမ်ား
7% (46 votes)
စိတ္ကိုအမွီျပဳ အင္အားစုမ်ား
4% (27 votes)
စိတ္ျဖစ္ေပၚပံုကို ေလ့လာျခင္း
26% (159 votes)
Total votes: 619