အေမး(၃၄) ကိုထြန္း (2009hector@gmail.com)

ဘုရားက ရတနာ ( ၃ ) ပါးဘဲ ေဟာခဲ့တယ္ဟုထင္ပါတယ္....
ခုက်ေတာ့ အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးဆုိၿပီး ျဖစ္ေနတယ္...ဘယ္အခ်ိန္ကစျပီး အနေႏၲာ၊ အနႏၲငါးပါးေပၚလာတာလဲ...သိခ်င္လို.ပါအရွင္ဘုရား

(၃၄) ကိုထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        အနႏၲငါးပါး၊ ခင္ပြန္းျကီးဆယ္ပါးဆိုတာ ေက်းဇူးတင္ထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕ မျပစ္မွားထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြကို ပညာရိွမ်ားကစာရင္းလုပ္ျပတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ဘုရားေဟာမဟုတ္ပါ။