မိန္႕ၾကားခ်က္

ေမတၱာပို႕

ဓေမၼာသဓံ ပိ၀ိတြာန၊
၀ိႆ သေဗၺ သမူဟတာ။
အဇရာမရံ သီတိဘာ၀ံ၊
နိဗၺာနံ ယႏဳၱ သာဓေ၀ါ။
ဓေမၼာသဓ - ေလာဘ,ေဒါသ,...