စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
36% (81 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
19% (42 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
17% (38 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
14% (32 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
15% (33 votes)
Total votes: 226