စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
37% (87 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
19% (44 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
16% (38 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
14% (34 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
14% (33 votes)
Total votes: 236