စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
33% (46 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
21% (30 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
16% (23 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
15% (21 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
15% (21 votes)
Total votes: 141