စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
37% (96 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
18% (48 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
16% (42 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
16% (43 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
13% (33 votes)
Total votes: 262