စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
33% (52 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
19% (30 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
17% (27 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
16% (25 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
15% (23 votes)
Total votes: 157