စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
21% (5 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
38% (9 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
17% (4 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
13% (3 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
13% (3 votes)
Total votes: 24