စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
33% (33 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
21% (21 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
17% (17 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
16% (16 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
14% (14 votes)
Total votes: 101