စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
34% (61 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
18% (33 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
17% (31 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
15% (27 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
16% (28 votes)
Total votes: 180