စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
36% (69 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
17% (33 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
16% (31 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
15% (28 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
16% (31 votes)
Total votes: 192