စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကား
36% (99 votes)
အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္း
17% (48 votes)
ျပင္ရခက္တဲ့ အမွား
16% (44 votes)
အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ား
17% (46 votes)
ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္
14% (39 votes)
Total votes: 276