စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVoteTimestampsort ascending
103.52.14.122ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားSat, 2018-01-20 20:31
116.206.137.31အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားFri, 2018-01-19 04:59
203.81.83.130ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္Tue, 2018-01-09 11:09
46.21.221.148အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းSun, 2018-01-07 15:11
37.111.8.204ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားSat, 2018-01-06 08:54
37.111.12.197ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္Wed, 2018-01-03 09:05
203.81.87.222အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းTue, 2018-01-02 17:01
116.206.138.222ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားTue, 2018-01-02 09:41
58.182.156.32ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္Thu, 2017-12-28 05:05
115.164.179.181အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားTue, 2017-12-26 12:30
43.224.84.32ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားSun, 2017-12-10 09:26
103.52.14.84အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားTue, 2017-11-28 19:49
123.136.117.177ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားTue, 2017-11-28 08:28
37.111.4.42ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားMon, 2017-11-27 01:04
45.112.177.124အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းSun, 2017-11-26 18:14
37.111.4.79အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားFri, 2017-11-24 15:28
74.50.214.196ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားThu, 2017-11-23 06:54
203.81.91.45ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားWed, 2017-11-22 13:12
45.112.177.45ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားMon, 2017-11-20 15:19
37.111.7.130ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားFri, 2017-11-17 09:14

Pages