စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVoteTimestampsort ascending
103.52.14.170ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားSun, 2018-04-15 17:54
203.81.91.106ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားTue, 2018-04-10 18:53
103.242.98.27ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားSat, 2018-03-31 20:08
103.52.14.82ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္Fri, 2018-03-30 13:14
116.206.138.42ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားThu, 2018-03-29 00:36
72.45.240.60ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားFri, 2018-03-16 01:09
103.42.216.60ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားMon, 2018-03-12 00:08
103.217.156.254ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားWed, 2018-03-07 23:57
116.86.254.168အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းFri, 2018-02-23 19:07
116.87.126.246ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားSat, 2018-02-17 23:38
103.25.14.249အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားWed, 2018-01-31 19:47
103.25.12.14ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားSun, 2018-01-28 23:35
103.52.14.122ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားSat, 2018-01-20 20:31
116.206.137.31အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားFri, 2018-01-19 04:59
203.81.83.130ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္Tue, 2018-01-09 11:09
46.21.221.148အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းSun, 2018-01-07 15:11
37.111.8.204ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားSat, 2018-01-06 08:54
37.111.12.197ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္Wed, 2018-01-03 09:05
203.81.87.222အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းTue, 2018-01-02 17:01
116.206.138.222ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားTue, 2018-01-02 09:41

Pages