စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVoteTimestampsort ascending
65.18.120.108အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းThu, 2018-08-30 15:46
65.18.125.159အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းSat, 2018-08-25 15:15
37.111.8.39ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားThu, 2018-08-23 10:50
65.18.125.44အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းSun, 2018-08-19 00:18
103.85.105.45အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားFri, 2018-08-17 11:50
121.54.164.10ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားMon, 2018-08-13 11:12
103.52.12.196ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားWed, 2018-08-01 20:21
103.85.106.26ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားSun, 2018-07-29 18:54
58.8.152.180အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားTue, 2018-07-10 19:45
58.8.153.80ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားFri, 2018-07-06 01:46
107.167.99.178ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားWed, 2018-06-27 13:14
45.112.177.21အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းSat, 2018-06-23 20:13
8.37.230.76ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားThu, 2018-06-21 18:27
103.52.14.163အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားWed, 2018-06-20 18:27
37.111.12.145အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားSun, 2018-06-10 13:33
121.72.76.150ဒါနအေျခခံျမတ္နိဗၺာန္Fri, 2018-06-08 17:42
203.81.91.11အက်ဳိးႀကီးမားသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ားFri, 2018-05-18 06:22
103.242.98.245အေမွာင္ထဲမွာ အလင္းရွာျခင္းThu, 2018-05-10 09:47
122.248.112.2ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္းစကားWed, 2018-05-09 15:11
103.52.14.170ျပင္ရခက္တဲ့ အမွားSun, 2018-04-15 17:54

Pages