ေမတၱာပို႕

Posted On :
Publication Date  
Saturday, November 17, 2012
Image  

ေမတၱာပို႕

ဓေမၼာသဓံ ပိ၀ိတြာန၊
၀ိႆ သေဗၺ သမူဟတာ။
အဇရာမရံ သီတိဘာ၀ံ၊
နိဗၺာနံ ယႏဳၱ သာဓေ၀ါ။
ဓေမၼာသဓ - ေလာဘ,ေဒါသ,ေမာဟဆိပ္ေတာက္၊ ကင္းေပ်ာက္ၾကည္ေအး၊
တရားေဆးကို၊ ပိ၀ိတြာန - ၀မ္းသာရႊင္ပ်၊ ေသာက္ၾကရ, နာၾကရ ကုန္ေသာေၾကာင့္၊
၀ိႆ သေဗၺ - ပူဆာညစ္ေနာက္ ကိေလသာ အဆိပ္အေတာက္ ဟူသမွ်တုိ႕သည္၊
သမူဟတာ - ပိန္းၾကာဖက္တြင္ ေရမတင္ကဲ့သို႕၊ ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္၊ ေဘးမေရာက္ေအာင္
ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ကုန္သည္၊ ေဟာႏဳၱ - စင္စစ္အေသြ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း၊
 အဇရာမရ - အိုျခင္းလည္းကြာ၊ နာျခင္းလည္းကင္း၊ ေသျခင္းလည္း ရွင္းထေသာ၊
သီတိဘာ၀ - ကိေလသာ ဟူ အပူခပ္သိမ္း၊ ကင္းၿငိမ္းရာ အစစ္ျဖစ္ေပထေသာ၊
နိဗၺာနံ - နိဗၺာန္နံ - နိဗၺာန္ဟုေခၚေအးၿမိဳ႕ေတာ္သို႕၊ သာဓေ၀ါ - တရားခ်စ္ခင္ စိတ္ေကာင္း၀င္ျငား၊ သူေတာင္စင္
အမ်ားတုိ႕သည္၊ ယႏဳၱ - ပါရမီအဆင့္ဆင့္ ျမင့္တက္ျမင့္၍၊ မလင့္ပံုေသ ဆုိက္ေရာက္ေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။
သာဓု.....သာဓု.....သာဓု.....