ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား အပိုင္း(၁) (အတၱဒ႑သုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္)

YouTube Video  

Posted on :