၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဓမၼပညာသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆) အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္အပိုင္း(၁) - ၁၅

YouTube Video  

Posted on :